Μια μέθοδος στην Java είναι ένα τμήμα κώδικα που έχει ένα όνομα και μπορεί να εκτελεστεί όταν καλείται από το πρόγραμμα. Μπορεί να δέχεται παραμέτρους κατά την κλήση της και επίσης μπορεί να επιστρέφει μια τιμή ή να μην επιστρέφει τίποτα. Οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται για να επαναχρησιμοποιήσουν κώδικα και να βελτιστοποιήσουν τη δομή και την αναγνωσιμότητα του προγράμματος. Με τη χρήση μεθόδων, μπορούμε να οργανώσουμε τον κώδικα σε λογικές λειτουργίες, κάνοντας το πιο ευανάγνωστο και εύκολο στη συντήρηση.

Για να προσθέσετε μια μέθοδο σε μια κλάση στην Java, πρέπει να τη δηλώσετε μέσα στην κλάση. Η δήλωση της μεθόδου περιλαμβάνει το όνομα της μεθόδου, ακολουθούμενο από παρενθέσεις που μπορεί να περιέχουν παραμέτρους. Στη Java, υπάρχουν κάποιες προκαθορισμένες μεθόδους, όπως η System.out.println(), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένες λειτουργίες όπως η εκτύπωση στην οθόνη. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τις δικές σας μεθόδους για να εκτελέσετε επιθυμητές ενέργειες στο πρόγραμμά σας.

Παράδειγμα:

public class Main {
 // Δήλωση μεθόδου με όνομα myMethod
 static void myMethod() {
  // Εκτύπωση μηνύματος "Hello World!"
  System.out.println("Hello World!");
 }

 public static void main(String[] args) {
  // Κλήση της μεθόδου myMethod
  myMethod();
 }
}

Ο παραπάνω κώδικας περιέχει μία κλάση με όνομα Main. Εντός αυτής της κλάσης ορίζονται δύο μέθοδοι:

 1. Η μέθοδος myMethod() είναι μια στατική μέθοδος που δεν επιστρέφει τίποτα (void). Εκτελεί απλώς μια εντολή εκτύπωσης στην οθόνη του μηνύματος “Hello World!” με τη χρήση της System.out.println().
 2. Η κύρια μέθοδος main(String[] args) είναι η μέθοδος που εκτελείται κατά την εκκίνηση του προγράμματος. Εντός αυτής της μεθόδου υπάρχει μία μόνο εντολή, η οποία καλεί την μέθοδο myMethod(). Κατά την εκτέλεση, η μέθοδος myMethod() εκτελείται και εμφανίζει το μήνυμα “Hello World!” στην οθόνη.

Συνολικά, ο κώδικας εκτυπώνει το μήνυμα “Hello World!” στην οθόνη κατά την εκτέλεσή του.

Παράδειγμα:

public class Main {
 // Ορισμός της μεθόδου myMethod
 static void myMethod() {
  System.out.println("Hello World!"); // Εκτύπωση μηνύματος "Hello World!"
 }

 public static void main(String[] args) {
  myMethod(); // Κλήση της μεθόδου myMethod
  myMethod(); // Κλήση της μεθόδου myMethod
  myMethod(); // Κλήση της μεθόδου myMethod
 }
}

Ο παραπάνω κώδικας ορίζει μια κλάση με όνομα “Main” στην Java. Η κλάση αυτή περιέχει δύο μεθόδους: την myMethod() και την main().

Η μέθοδος myMethod() είναι μια στατική μέθοδος (static method) που εκτελεί μια εντολή. Η εν λόγω εντολή είναι η System.out.println("Hello World!");, η οποία εκτυπώνει το μήνυμα “Hello World!” στην οθόνη.

Η μέθοδος main() είναι επίσης μια στατική μέθοδος και είναι η μέθοδος που εκτελείται πρώτη κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος Java. Μέσα στην main(), γίνεται η κλήση της μεθόδου myMethod() τρεις φορές. Αυτό σημαίνει ότι το μήνυμα “Hello World!” θα εκτυπωθεί τρεις φορές στην οθόνη.

Συνολικά, ο παραπάνω κώδικας εκτυπώνει το μήνυμα “Hello World!” τρεις φορές στην οθόνη κατά την εκτέλεσή του.

13 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων