5.4 Οι ψευδοκλάσεις (pseudo-classes) στην CSS

Οι ψευδοκλάσεις (pseudo-classes) χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν ένα ειδικό κατάσταση ενός στοιχείου.

Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

 • Να εφαρμόσουν στυλ σε ένα στοιχείο όταν ο χρήστης περνά το ποντίκι πάνω του (hover).
 • Να εφαρμόσουν διαφορετικά στυλ σε συνδέσμους που έχουν ήδη επισκεφτείτε (visited) και σε συνδέσμους που δεν έχουν επισκεφτεί (unvisited).
 • Να εφαρμόσουν στυλ σε ένα στοιχείο όταν αυτό λαμβάνει εστίαση (focus).

Οι ψευδοκλάσεις συνήθως προστίθενται στο τέλος του επιλογέα με τον χαρακτήρα “:”. Για παράδειγμα:

a:hover {
 /* Στυλ για τον σύνδεσμο όταν ο χρήστης περνά το ποντίκι πάνω του */
}

a:visited {
 /* Στυλ για τον επισκεφθέντα σύνδεσμο */
}

input:focus {
 /* Στυλ για το πεδίο εισαγωγής όταν λαμβάνει εστίαση */
}

Με τη χρήση των ψευδοκλάσεων, μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση των στοιχείων στις διάφορες καταστάσεις τους.

Οι ψευδοκλάσεις μπορούν να συνδυαστούν με τις κλάσεις HTML:

Όταν το ποντίκι περνά πάνω από τον σύνδεσμο στο παράδειγμα, θα αλλάξει το χρώμα του:

<a class="my-link" href="#">Hover over me</a>
.my-link:hover {
 color: red;
}

Σε αυτό το παράδειγμα, ο σύνδεσμος έχει μια κλάση “my-link” και όταν ο χρήστης περνά το ποντίκι πάνω από τον σύνδεσμο, εφαρμόζεται η ψευδοκλάση :hover για να αλλάξει το χρώμα του συνδέσμου σε κόκκινο.

Αυτός ο συνδυασμός κλάσης και ψευδοκλάσης επιτρέπει την εφαρμογή στυλ σε στοιχεία με βάση την κατάσταση τους και την παρουσία συγκεκριμένων κλάσεων.

Ένα παράδειγμα χρήσης της ψευδοκλάσης :hover σε ένα στοιχείο <div>:

<div class="my-div">Hover over me</div>
.my-div:hover {
 background-color: yellow;
}

Σε αυτό το παράδειγμα, ένα στοιχείο <div> έχει μια κλάση “my-div”. Όταν ο χρήστης περνά το ποντίκι πάνω από το στοιχείο, εφαρμόζεται η ψευδοκλάση :hover για να αλλάξει το χρώμα του φόντου του στοιχείου σε κίτρινο.

[adinserter block=”2″]

Αυτός ο τρόπος σας επιτρέπει να προσθέσετε διάφορες αλλαγές στην εμφάνιση του στοιχείου όταν ο χρήστης περνά το ποντίκι πάνω από αυτό.

Για να εμφανίσετε ένα στοιχείο <p> (όπως ένα tooltip) όταν ο χρήστης περνάει το ποντίκι πάνω από ένα στοιχείο <div>, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ψευδοκλάση :hover και να εφαρμόσετε στυλ στο στοιχείο <p>.

Ας δούμε το παράδειγμα:

<style>
 .tooltip {
  position: relative;
  display: inline-block;
  cursor: pointer;
 }

 .tooltip:hover .tooltiptext {
  display: block;
 }

 .tooltiptext {
  display: none;
  position: absolute;
  background-color: yellow;
  padding: 5px;
  border-radius: 3px;
  top: 100%;
  left: 0;
  width: 150px;
 }
</style>

<div class="tooltip">
 Hover over me
 <p class="tooltiptext">This is a tooltip</p>
</div>

Σε αυτό το παράδειγμα, ο στοιχείο <div> έχει μια κλάση “tooltip”. Όταν ο χρήστης περνάει το ποντίκι πάνω από το <div>, εφαρμόζεται η ψευδοκλάση :hover, και το στοιχείο <p> με κλάση “tooltiptext” εμφανίζεται.

Το στοιχείο <p> που λειτουργεί ως tooltip έχει το στυλ display: none για να αρχικά μην εμφανίζεται. Όταν εφαρμόζεται η ψευδοκλάση :hover στον γονικό <div>, τότε το <p> εμφανίζεται με το στυλ display: block.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα στυλ και το περιεχόμενο του tooltip σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Η ψευδοκλάση :first-child ταιριάζει σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο που είναι το πρώτο παιδί ενός άλλου στοιχείου.

Για να ταιριάξετε το πρώτο στοιχείο <p>, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ψευδοκλάση :first-child με τον επιθυμητό έλεγχο επιλογής.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

<style>
 p:first-child {
  color: red;
 }
</style>

<div>
 <p>This is the first paragraph.</p>
 <p>This is the second paragraph.</p>
 <p>This is the third paragraph.</p>
</div>

Σε αυτό το παράδειγμα, το στυλ color: red; εφαρμόζεται στο πρώτο στοιχείο <p>, δηλαδή το “This is the first paragraph.”.

Η ψευδοκλάση :first-child επιλέγει μόνο τα στοιχεία που είναι το πρώτο παιδί του γονικού τους στοιχείου. Εάν θέλετε να επιλέξετε το πρώτο <p> σε οποιοδήποτε επίπεδο εντός του γονικού στοιχείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνταξη div > p:first-child.

Για να ταιριάξετε το πρώτο στοιχείο <i> σε κάθε στοιχείο <p>, μπορείτε να συνδυάσετε την ψευδοκλάση :first-child με τον επιλογέα ποταμίσματος (>). Ας δούμε ένα παράδειγμα:

<style>
 p > i:first-child {
  color: blue;
 }
</style>

<div>
 <p><i>This is the first italic element.</i> This is some text.</p>
 <p><i>This is another italic element.</i> This is some more text.</p>
</div>

Σε αυτό το παράδειγμα, το στυλ color: blue; εφαρμόζεται στο πρώτο στοιχείο <i> σε κάθε στοιχείο <p>. Δηλαδή, το “This is the first italic element.” θα έχει μπλε χρώμα, ενώ το “This is another italic element.” θα έχει το προεπιλεγμένο χρώμα.

[adinserter block=”3″]

Η σύνταξη p > i:first-child επιλέγει το πρώτο <i> παιδί σε κάθε στοιχείο <p>.

Για να ταιριάξετε όλα τα στοιχεία <i> σε στοιχεία <p> που είναι το πρώτο παιδί άλλου στοιχείου, μπορείτε να συνδυάσετε την ψευδοκλάση :first-child με τον επιλογέα ποταμίσματος (>). Ας δούμε ένα παράδειγμα:

<style>
 :first-child > p > i {
  color: blue;
 }
</style>

<div>
 <p><i>This is the first italic element.</i> This is some text.</p>
 <p><i>This is another italic element.</i> This is some more text.</p>
</div>

Σε αυτό το παράδειγμα, το στυλ color: blue; εφαρμόζεται σε όλα τα στοιχεία <i> που βρίσκονται μέσα σε στοιχεία <p>, τα οποία είναι το πρώτο παιδί ενός άλλου στοιχείου. Δηλαδή, και τα “This is the first italic element.” και “This is another italic element.” θα έχουν μπλε χρώμα.

Η ψευδοκλάση :lang σας επιτρέπει να ορίσετε ειδικούς κανόνες για διάφορες γλώσσες.

Στο παρακάτω παράδειγμα, η :lang ορίζει τα εισαγωγικά για τα στοιχεία <q> με την ιδιότητα lang="no":

<style>
 q:lang(no) {
  quotes: "«" "»";
 }
</style>

<p>This is a <q lang="en">quote in English</q>.</p>
<p>This is a <q lang="no">quote in Norwegian</q>.</p>

Σε αυτό το παράδειγμα, ορίζεται ο κανόνας quotes: "«" "»"; για τα στοιχεία <q> με την ιδιότητα lang="no". Αυτό σημαίνει ότι τα εισαγωγικά για τα στοιχεία <q> με γλώσσα “no” θα είναι «και»» (αντί για τα προεπιλεγμένα εισαγωγικά). Έτσι, το “This is a quote in Norwegian” θα εμφανιστεί ως «quote in Norwegian».

Παρακάτω παραθέτω τις ψευδείς κλάσεις (pseudo classes) της CSS, με τα παραδείγματα και μια περιγραφή για κάθε μία από αυτές:

ΕπιλογέαςΠαράδειγμαΠεριγραφή παραδείγματος
:activea:activeΕπιλέγει το ενεργό σύνδεσμο (link)
:checkedinput:checkedΕπιλέγει κάθε επιλεγμένο στοιχείο
:disabledinput:disabledΕπιλέγει κάθε απενεργοποιημένο στοιχείο
:emptyp:emptyΕπιλέγει κάθε στοιχείο που δεν έχει παιδιά
:enabledinput:enabledΕπιλέγει κάθε ενεργοποιημένο στοιχείο
:first-childp:first-childΕπιλέγει κάθε στοιχείο που είναι το πρώτο παιδί του γονικού του
:first-of-typep:first-of-typeΕπιλέγει το πρώτο στοιχείο που είναι το πρώτο στοιχείο του γονικού του
:focusinput:focusΕπιλέγει το στοιχείο που έχει εστιάσεις
:hovera:hoverΕπιλέγει συνδέσμους (links) κατά το πέρασμα του δείκτη πάνω τους
:in-rangeinput:in-rangeΕπιλέγει τα στοιχεία με μια τιμή εντός ενός καθορισμένου εύρους
:invalidinput:invalidΕπιλέγει όλα τα στοιχεία με μη έγκυρη τιμή
:lang(language)p:lang(it)Επιλέγει κάθε στοιχείο <p> με γλώσσα (lang) που ξεκινά με “it”
:last-childp:last-childΕπιλέγει κάθε στοιχείο <p> που είναι το τελευταίο παιδί του γονικού του
:last-of-typep:last-of-typeΕπιλέγει το τελευταίο στοιχείο <p> που είναι το τελευταίο <p> στοιχείο του γονικού του
:linka:linkΕπιλέγει όλους τους μη επισκεφθέντες συνδέσμους (links)
:not(selector):not(p)Επιλέγει κάθε στοιχείο που δεν είναι στοιχείο <p>
:nth-child(n)p:nth-child(2)Επιλέγει κάθε στοιχείο <p> που είναι το δεύτερο παιδί του γονικού του
:nth-last-child(n)p:nth-last-child(2)Επιλέγει κάθε στοιχείο <p> που είναι το δεύτερο παιδί του γονικού του, μετρώντας από το τέλος
:nth-last-of-type(n)p:nth-last-of-type(2)Επιλέγει το δεύτερο στοιχείο <p> που είναι το δεύτερο <p> στοιχείο του γονικού του, μετρώντας από το τέλος
:nth-of-type(n)p:nth-of-type(2)Επιλέγει το δεύτερο στοιχείο <p> που είναι το δεύτερο <p> στοιχείο του γονικού του
:only-of-typep:only-of-typeΕπιλέγει κάθε στοιχείο <p> που είναι το μοναδικό <p> στοιχείο του γονικού του
:only-childp:only-childΕπιλέγει κάθε στοιχείο <p> που είναι το μοναδικό παιδί του γονικού του
:optionalinput:optionalΕπιλέγει τα στοιχεία <input> χωρίς το χαρακτηριστικό “required”
:out-of-rangeinput:out-of-rangeΕπιλέγει τα στοιχεία <input> με τιμή εκτός καθορισμένου εύρους
:read-onlyinput:read-onlyΕπιλέγει τα στοιχεία <input> με το χαρακτηριστικό “readonly”
:read-writeinput:read-writeΕπιλέγει τα στοιχεία <input> χωρίς το χαρακτηριστικό “readonly”
:requiredinput:requiredΕπιλέγει τα στοιχεία <input> με το χαρακτηριστικό “required”
:root:rootΕπιλέγει το ριζικό στοιχείο του έγγραφου
:target#news:targetΕπιλέγει το τρέχον ενεργό στοιχείο #news (που έχει κλικ από ένα URL που περιέχει αυτό το αγκύλη)
:validinput:validΕπιλέγει όλα τα στοιχεία <input> με έγκυρη τιμή
:visiteda:visitedΕπιλέγει όλους τους επισκεφθέντες συνδέσμους (links)
21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων