Η έξοδος στη γλώσσα C# γίνεται μέσω της χρήσης της κλάσης Console και της μεθόδου WriteLine(). Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για να εμφανίσει μηνύματα ή τιμές στην οθόνη.

Παρακάτω παραθέτω ένα παράδειγμα κώδικα που δείχνει πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο στη γλώσσα C#:

using System;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    // Ένα παράδειγμα απλής έξοδου
    Console.WriteLine("Αυτό είναι ένα μήνυμα προς έξοδο.");

    // Ένα παράδειγμα έξοδου με μεταβλητές
    int number = 10;
    Console.WriteLine("Ο αριθμός είναι: " + number);

    // Ένα παράδειγμα έξοδου με διαμόρφωση μορφής
    string name = "Αλέξανδρος";
    int age = 25;
    Console.WriteLine("Όνομα: {0}, Ηλικία: {1}", name, age);
  }
}

Με τη χρήση της μεθόδου WriteLine() μπορείτε να εμφανίσετε κείμενο και τιμές στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε διάφορους συνδυασμούς μεταβλητών, συμβολοσειρών και διαμόρφωσης μορφής για την προσαρμογή της έξοδου σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Εδώ είναι μερικά παραδείγματα που δείχνουν πώς να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο WriteLine() για να εξάγετε διάφορους τύπους δεδομένων:

using System;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    // Δηλώνουμε και αρχικοποιούμε μεταβλητές
    int age = 25; // Ηλικία
    double height = 1.75; // Ύψος
    string name = "John"; // Όνομα

    // Εκτύπωση των τιμών των μεταβλητών
    Console.WriteLine("Age: " + age); // Εκτύπωση της ηλικίας
    Console.WriteLine("Height: " + height); // Εκτύπωση του ύψους
    Console.WriteLine("Name: " + name); // Εκτύπωση του ονόματος
  }
}

Ο παραπάνω κώδικας C# εκτυπώνει τρεις τιμές (ηλικία, ύψος, όνομα) στην οθόνη. Αρχικά, δηλώνονται τρεις μεταβλητές: age, height, και name. Έπειτα, οι τιμές αυτών των μεταβλητών αρχικοποιούνται με τις αντίστοιχες τιμές (25, 1.75, “John”).

Στη συνέχεια, οι τιμές αυτές εκτυπώνονται στην οθόνη χρησιμοποιώντας την κλάση Console και τη μέθοδο WriteLine(). Κάθε εντολή Console.WriteLine() εκτυπώνει ένα μήνυμα που περιλαμβάνει την τιμή της μεταβλητής, συνδυασμένη με κείμενο.

Συνολικά, ο κώδικας εμφανίζει στην οθόνη τις εξής γραμμές:

Age: 25
Height: 1.75
Name: John

Αυτό συμβαίνει επειδή ο κώδικας προσθέτει τις τιμές των μεταβλητών στο αντίστοιχο κείμενο που προηγείται της εντολής εκτύπωσης.

Εδώ είναι ένα παράδειγμα που δείχνει πώς να εκτυπώσετε μια μαθηματική έκφραση στην κονσόλα:

using System;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    // Δηλώνουμε δύο ακέραιες μεταβλητές a και b και τους αναθέτουμε τις τιμές 5 και 3 αντίστοιχα
    int a = 5;
    int b = 3;

    // Υπολογίζουμε το άθροισμα των μεταβλητών a και b και αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στη μεταβλητή sum
    int sum = a + b;

    // Εκτυπώνουμε το αποτέλεσμα στην οθόνη χρησιμοποιώντας τη μέθοδο WriteLine της κλάσης Console
    Console.WriteLine("The sum of " + a + " and " + b + " is " + sum);
  }
}

Ο παραπάνω κώδικας σε C# υπολογίζει το άθροισμα δύο ακεραίων αριθμών και το εκτυπώνει στην οθόνη. Ακολουθούν οι βήματα που περιγράφουν τη λειτουργία του κώδικα:

 1. Δηλώνονται δύο μεταβλητές τύπου int με τα ονόματα “a” και “b” και τους ανατίθενται οι ακέραιες τιμές 5 και 3 αντίστοιχα.
 2. Υπολογίζεται το άθροισμα των μεταβλητών “a” και “b” και το αποτέλεσμα αποθηκεύεται σε μια νέα μεταβλητή με το όνομα “sum”.
 3. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο WriteLine της κλάσης Console, εκτυπώνεται στην οθόνη το μήνυμα “The sum of {a} and {b} is {sum}”, όπου οι μεταβλητές “a”, “b” και “sum” αντικαθίστανται με τις αντίστοιχες τιμές που έχουν αποθηκευτεί σε αυτές.

Έτσι, ο κώδικας εκτελεί την πράξη της πρόσθεσης των αριθμών 5 και 3 και εμφανίζει το αποτέλεσμα “The sum of 5 and 3 is 8” στην οθόνη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την WriteLine() για να εξάγετε οποιοδήποτε κείμενο ή τιμή θέλετε. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ χρήσιμη για να ελέγχετε τη ροή του προγράμματος και να εμφανίζετε πληροφορίες στον χρήστη.

Υπάρχει επίσης η μέθοδος Write(), η οποία είναι παρόμοια με την WriteLine().

Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν εισάγει μια νέα γραμμή στο τέλος της έξοδου:

Console.Write("Hello, ");
Console.Write("world!");

Όταν εκτελεστεί αυτός ο κώδικας, το αποτέλεσμα θα είναι:

Hello, world!

Η μέθοδος Write() χρησιμοποιείται για να εκτυπώσει την ίδια γραμμή κειμένου χωρίς την προσθήκη μιας νέας γραμμής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο Write() για να εξάγετε διάφορα κείμενα και τιμές στην ίδια γραμμή.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τη μέθοδο Write() για να εκτυπώσετε κείμενο χωρίς νέα γραμμή, είτε τη μέθοδο WriteLine() για να εκτυπώσετε κείμενο και να προσθέσετε μια νέα γραμμή στο τέλος.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων