Στη γλώσσα C++, η έξοδος γίνεται με τη χρήση του αντικειμένου cout από τη βιβλιοθήκη iostream. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σύνταξη “std::cout” για να εμφανίσουμε κείμενο ή τιμές στο τερματικό.

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να εκτυπώσουμε το μήνυμα “Hello, World!” στην οθόνη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ακόλουθη εντολή:

#include <iostream>

int main() {
  // Εκτύπωση του μηνύματος "Hello, World!"
  std::cout << "Hello, World!" << std::endl;

  return 0;
}

Όταν εκτελέσουμε αυτόν τον κώδικα, το μήνυμα “Hello, World!” θα εμφανιστεί στο τερματικό ή στην κονσόλα.

Μπορείτε να προσθέσετε όσα αντικείμενα cout θέλετε. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν εισάγει μια νέα γραμμή στο τέλος της έξοδου:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  // Εκτύπωση του μηνύματος "Hello, "
  cout << "Hello, ";

  // Εκτύπωση του μηνύματος "World!"
  cout << "World!";

  // Επιστροφή της τιμής 0 για ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος
  return 0;
}

Στον παραπάνω κώδικα, χρησιμοποιούμε τη βιβλιοθήκη iostream και το namespace std για να έχουμε πρόσβαση στις διάφορες εισόδους/εξόδους της C++.

Στη συνάρτηση main, χρησιμοποιούμε το αντικείμενο cout για να εκτυπώσουμε δύο μηνύματα στην οθόνη. Κάθε γραμμή που περιέχει την εντολή cout << χρησιμοποιείται για την εκτύπωση ενός μηνύματος. Το σύμβολο << αντιπροσωπεύει τον τελεστή εισαγωγής και δείχνει ότι το ακόλουθο κείμενο θα εισαχθεί στο αντικείμενο cout. Ο κώδικας εκτελεί τις δύο γραμμές έναρξης cout χωρίς κενό ανάμεσά τους, οπότε το αποτέλεσμα είναι η εκτύπωση των δύο μηνυμάτων χωρίς διάστημα ανάμεσά τους. Τέλος, η συνάρτηση main επιστρέφει την τιμή 0, υποδεικνύοντας ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη είναι:

Hello, World!

Το πρόγραμμα εκτυπώνει το μήνυμα “Hello, ” και στη συνέχεια το μήνυμα “World!” σε μια γραμμή, χωρίς κενό ανάμεσά τους.

Για να εισαγάγετε μια νέα γραμμή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτήρα \n:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  cout << "Hello, World!\n"; // Εκτύπωση του μηνύματος "Hello, World!"
  cout << "Welcome to C++ Programming\n"; // Εκτύπωση του μηνύματος "Welcome to C++ Programming"
  return 0;
}

Ο παραπάνω κώδικας είναι ένα απλό πρόγραμμα σε C++ που εκτυπώνει δύο μηνύματα στην οθόνη. Αναλυτικότερα, ο κώδικας περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Εισαγωγή βιβλιοθήκης: #include <iostream> – Αυτή η δήλωση εισάγει τη βιβλιοθήκη iostream, που περιέχει τις δηλώσεις για την είσοδο και έξοδο δεδομένων στην κονσόλα.
 2. Χρήση του namespace: using namespace std; – Αυτή η δήλωση επιτρέπει τη χρήση των συμβόλων της βιβλιοθήκης std χωρίς την πρόθεση std:: για κάθε σύμβολο.
 3. Η συνάρτηση main(): Είναι η κύρια συνάρτηση του προγράμματος και ξεκινά την εκτέλεσή του.
 4. Εκτύπωση μηνυμάτων: cout << "Hello, World!\n"; και cout << "Welcome to C++ Programming\n"; – Οι εντολές cout χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση δεδομένων στην οθόνη. Στην προκειμένη περίπτωση, εκτυπώνονται τα μηνύματα “Hello, World!” και “Welcome to C++ Programming”.
 5. Επιστροφή τιμής: return 0; – Η συνάρτηση main() ολοκληρώνεται με τη δήλωση return 0;, η οποία επιστρέφει την τιμή 0 ως ένδειξη επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Συνολικά, ο κώδικας εκτυπώνει τα μηνύματα “Hello, World!” και “Welcome to C++ Programming” στην οθόνη και ολοκληρώνεται επιστρέφοντας την τιμή 0.

Το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη εξαρτάται από το πρόγραμμα που εκτελείται και το περιβάλλον εκτέλεσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον παραπάνω κώδικα, το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση των δύο μηνυμάτων “Hello, World!” και “Welcome to C++ Programming” σε διαδοχικές γραμμές στην οθόνη.

Παράδειγμα εξόδου:

Hello, World!

Welcome to C++ Programming

Αν έχετε πρόσβαση σε ένα περιβάλλον εκτέλεσης C++, μπορείτε να δοκιμάσετε τον κώδικα και να δείτε το ακριβές αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Συμβουλή: Δύο χαρακτήρες \n στη σειρά θα δημιουργήσουν μια κενή γραμμή:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  // Εκτύπωση του μηνύματος "Hello, World!"
  cout << "Hello, World!\n\n";

  // Εκτύπωση του μηνύματος "Welcome to C++ Programming"
  cout << "Welcome to C++ Programming";

  // Επιστροφή τιμής 0 για ολοκλήρωση του προγράμματος
  return 0;
}

Ο παραπάνω κώδικας σε C++ εκτυπώνει δύο μηνύματα στην οθόνη και στη συνέχεια τερματίζει το πρόγραμμα. Ας αναλύσουμε τι κάνει αναλυτικά:

 1. Ο κώδικας αρχίζει με τη δήλωση #include <iostream>, η οποία εισάγει τη βιβλιοθήκη <iostream>, που περιέχει τις κλάσεις για την εισαγωγή και έξοδο δεδομένων στο πρόγραμμα.
 2. Η εντολή using namespace std; δηλώνει ότι θα χρησιμοποιηθούν οι ονομασίες που ανήκουν στον παράδειγμα βιβλιοθήκης std. Αυτό επιτρέπει να χρησιμοποιούμε απλά τη μορφή cout αντί για std::cout.
 3. Η συνάρτηση main() αποτελεί την εκκίνηση του προγράμματος. Εκτελείται όταν το πρόγραμμα ξεκινάει και είναι η σημείο εκκίνησης για την εκτέλεση του κώδικα.
 4. Η εντολή cout << "Hello, World!\n\n"; εκτυπώνει το μήνυμα “Hello, World!” στην οθόνη. Ο τελεστής << χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στο αντικείμενο cout που αντιπροσωπεύει την έξοδο στην οθόνη.
 5. Η εντολή cout << "Welcome to C++ Programming"; εκτυπώνει το μήνυμα “Welcome to C++ Programming” στην οθόνη.
 6. Η εντολή return 0; τερματίζει την main() συνάρτηση και επιστρέφει την τιμή 0 στο λειτουργικό σύστημα. Μια επιστροφή τιμής 0 συνήθως υποδηλώνει ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Συνολικά, ο κώδικας εκτυπώνει τα μηνύματα “Hello, World!” και “Welcome to C++ Programming” στην οθόνη και στη συνέχεια τερματίζει.

Όταν εκτελέσετε τον παραπάνω κώδικα σε ένα πρόγραμμα C++, το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη είναι:

Hello, World!

Welcome to C++ Programming

Το πρόγραμμα θα εκτυπώσει το μήνυμα “Hello, World!” και στη συνέχεια θα εμφανίσει το μήνυμα “Welcome to C++ Programming” σε μια νέα γραμμή. Οι δύο γραμμές κενού διαστήματος (\n\n) που βρίσκονται μετά το πρώτο μήνυμα δημιουργούν μια επιπλέον κενή γραμμή μεταξύ των μηνυμάτων.

adinserter block=”2″]

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον διαχειριστή endl για να εισάγετε μια νέα γραμμή σε ένα πρόγραμμα C++.

Ο διαχειριστής endl αντιπροσωπεύει την ειδική ακολουθία διαφυγής \n, η οποία αντιστοιχεί σε έναν χαρακτήρα νέας γραμμής. Η χρήση του endl προκαλεί την εμφάνιση ενός νέου γραμμής και την απομάκρυνση του κέρσορα στην αρχή της νέας γραμμής.

Έτσι, αντί για τη χρήση του χαρακτήρα \n, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διαχειριστή endl για να προσθέσετε μια νέα γραμμή σε ένα πρόγραμμα C++. Για παράδειγμα:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  cout << "Hello, World!" << endl; // Εκτύπωση του μηνύματος "Hello, World!"
  cout << "Welcome to C++ Programming" << endl; // Εκτύπωση του μηνύματος "Welcome to C++ Programming"
  return 0; // Επιστροφή της τιμής 0 για ολοκλήρωση του προγράμματος
}

Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο με το προηγούμενο παράδειγμα, δηλαδή θα εμφανιστεί το μήνυμα “Hello, World!” ακολουθούμενο από μια νέα γραμμή και στη συνέχεια το μήνυμα “Welcome to C++ Programming” ακολουθούμενο από μια ακόμη νέα γραμμή.

Και τα δύο \n και endl χρησιμοποιούνται για να διακόπτουν γραμμές στην έξοδο του προγράμματος. Ο χαρακτήρας νέας γραμμής (\n) είναι ένας χαρακτήρας απόδρασης (escape character) που αναγκάζει τον κέρσορα να μετακινηθεί στην αρχή της επόμενης γραμμής. Αυτό προκαλεί τη δημιουργία μιας νέας γραμμής στην έξοδο.

Για παράδειγμα, στον κώδικα C++, η εντολή cout << "Hello, World!" << endl; εκτυπώνει το μήνυμα “Hello, World!” και στη συνέχεια προκαλεί μια νέα γραμμή. Αντίστοιχα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ακολουθία απόδρασης \n για τον ίδιο σκοπό, όπως στο παράδειγμα cout << "Hello, World!\n";.

Τόσο το \n όσο και το endl επιτρέπουν την αλλαγή γραμμής και επίσης εκκαθάριση της buffer του αρχείου εξόδου. Ωστόσο, το endl προσθέτει επιπλέον λειτουργικότητα καθώς καλεί τη συνάρτηση flush για να εξασφαλίσει ότι όλα τα δεδομένα εξόδου έχουν γραφεί πριν από την αλλαγή γραμμής.

Παραδείγματα άλλων έγκυρων ακολουθιών απόδρασης είναι:

Ακολουθία ΑπόδρασηςΠεριγραφή
\tΔημιουργεί έναν οριζόντιο tab
\Εισάγει ένα χαρακτήρα αντίστροφης κάθετης (\)
\”Εισάγει ένα χαρακτήρα διπλής εισαγωγής
21 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων