2.3 Μετατροπή Τύπου στη γλώσσα C

Μετατροπή Τύπου
Ορισμένες φορές, απαιτείται η μετατροπή μιας τιμής από έναν τύπο δεδομένων σε έναν διαφορετικό τύπο. Αυτό ονομάζεται μετατροπή τύπου.

Για παράδειγμα, όταν προσπαθούμε να διαιρέσουμε δύο ακέραιους αριθμούς, όπως το 5 με το 2, θα περιμέναμε ότι το αποτέλεσμα θα ήταν 2.5. Ωστόσο, επειδή εργαζόμαστε με ακέραιους αριθμούς (και όχι με κινητά δεκαδικά), το παρακάτω παράδειγμα θα επιστρέψει μόνο τον ακέραιο αριθμό 2:

int result = 5 / 2; // Η τιμή της μεταβλητής result θα είναι 2

Σε αυτήν την περίπτωση, γίνεται αυτόματη αποκοπή του δεκαδικού μέρους του αποτελέσματος, καθώς η διαίρεση γίνεται μεταξύ ακεραίων αριθμών.

Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, μπορούμε να μετατρέψουμε τη μία από τις μεταβλητές σε δεκαδικό αριθμό πριν πραγματοποιήσουμε τη διαίρεση:

Παράδειγμα:

int x = 5, y = 2;
float z;
z = (float) x / y;
printf("%.2f", z);

Το αποτέλεσμα θα είναι:

2.50

Παρατηρούμε ότι το αποτέλεσμα εμφανίζεται με τον αναμενόμενο τρόπο, με μία τιμή δεκαδικού ψηφίου που εμφανίζει το αποτέλεσμα της διαίρεσης.

Για να πάρουμε το σωστό αποτέλεσμα, πρέπει να κατανοήσουμε τη λειτουργία της μετατροπής τύπου στη C.

Υπάρχουν δύο είδη μετατροπής στη C:

  1. Έμμεση μετατροπή (αυτόματη)
  2. Σαφής μετατροπή (χειροκίνητη)

Η έμμεση μετατροπή γίνεται αυτόματα από τον μεταγλωττιστή όταν αναθέτουμε μια τιμή ενός τύπου σε έναν άλλο τύπο. Ο μεταγλωττιστής εκτελεί την αναγκαία μετατροπή για να εξασφαλίσει τη συμβατότητα των τύπων.

Σαφής μετατροπή
Η σαφής μετατροπή είναι μια χειροκίνητη μετατροπή τύπου όπου ο προγραμματιστής καθορίζει συνειδητά τη μετατροπή ενός τύπου σε έναν άλλο. Χρησιμοποιείται όταν η έμμεση μετατροπή δεν επαρκεί ή όταν θέλουμε να διαχειριστούμε εκτενέστερα τη μετατροπή των τύπων.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις διαφορές μεταξύ των δύο ειδών μετατροπής και να τις εφαρμόζουμε ανάλογα στον κώδικά μας για να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Για παράδειγμα, εάν αναθέσετε μια τιμή int σε έναν τύπο float:

Παράδειγμα:

int x = 5;
float y = x;

Στο παραπάνω παράδειγμα, ο μεταγλωττιστής μετατρέπει την τιμή της μεταβλητής x (τύπου int) σε μια τιμή τύπου float και αναθέτει αυτή την τιμή στη μεταβλητή y. Αυτό γίνεται αυτόματα, χωρίς την ανάγκη εμπλοκής του προγραμματιστή.

Σαφής Μετατροπή
Η σαφής μετατροπή γίνεται χειροκίνητα τοποθετώντας τον τύπο σε παρενθέσεις () μπροστά από την τιμή.

Λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα από το παράδειγμα παραπάνω, μπορούμε τώρα να πάρουμε το σωστό αποτέλεσμα:

Παράδειγμα:

int x = 5, y = 2;
float z;
z = (float) x / y;
printf("%.2f", z);

Στο παραπάνω παράδειγμα, η σαφής μετατροπή γίνεται χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί float μέσα σε παρενθέσεις () πριν από τη μεταβλητή x. Αυτό επιτρέπει στον μεταγλωττιστή να ξέρει ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την τιμή της μεταβλητής x ως μια δεκαδική τιμή, ώστε να μπορεί να εκτελέσει σωστά τη διαίρεση.

19 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων