Τα σχόλια στη γλώσσα C χρησιμοποιούνται για να προσθέσουν επεξηγηματικά κείμενα μέσα στον κώδικα, που δεν επηρεάζουν την εκτέλεση του προγράμματος. Τα σχόλια χρησιμοποιούνται για να κατανοήσουν καλύτερα τον κώδικα και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό ή τη λειτουργία κάποιου τμήματος κώδικα.

Στη γλώσσα C, υπάρχουν δύο τρόποι για να δηλωθούν σχόλια:

  1. Ενιαίο γραμμής σχόλια: Αυτά τα σχόλια ξεκινούν με τη διπλή κάθετο (“/”) ακολουθούμενη από μια μονή κάθετο (“/”). Οποιοδήποτε κείμενο που ακολουθεί την καταχώρηση σχόλιου θεωρείται σχόλιο και δεν επηρεάζει την εκτέλεση του προγράμματος.

Παράδειγμα:

// Αυτό είναι ένα σχόλιο σε μία γραμμή.
  1. Πολλαπλών γραμμών σχόλια: Αυτά τα σχόλια αρχίζουν με τη σύμβολο “/” και τελειώνουν με τη σύμβολο “/”. Ό,τι κείμενο βρίσκεται μεταξύ αυτών των συμβόλων θεωρείται σχόλιο και αγνοείται από τον μεταγλωττιστή.

Παράδειγμα:

/* Αυτό είναι

 ένα σχόλιο πολλαπλών γραμμών.
   Μπορεί να καλύπτει πολλές γραμμές κώδικα. */

Τα σχόλια είναι χρήσιμα για να περιγράψουν τη λειτουργία του κώδικα, να προσθέσουν σημειώσεις για μελλοντικές τροποποιήσεις ή να απενεργοποιήσουν προσωρινά κομμάτια του κώδικα χωρίς να τα διαγράψουν.

16 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων