Ας υποθέσουμε ότι έχουμε το ακόλουθο αρχείο, τοποθετημένο στον ίδιο φάκελο με το πρόγραμμα της Python:

myfile.txt

Για να ανοίξετε αυτό το αρχείο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση open() και να προσθέσετε το όνομα του αρχείου:

f = open("myfile.txt")

Αυτό θα ανοίξει το αρχείο myfile.txt για ανάγνωση. Αν θέλετε να εγγράψετε στο αρχείο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο ανοίγματος "w":

f = open("myfile.txt", "w")

Αυτό θα δημιουργήσει ένα κενό αρχείο myfile.txt στον ίδιο φάκελο με το Python και θα ετοιμαστεί να εγγράψετε σε αυτό.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αρχείο κειμένου με κατάληξη .txt που θα περιέχει κείμενο. Για παράδειγμα:

Hello, this is a text file.
It can be read and modified using Python.

Αυτό το απλό αρχείο κειμένου μπορεί να αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας ως example.txt.

Για να ανοίξετε το αρχείο example.txt και να διαβάσετε το περιεχόμενό του, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση open() με τον τρόπο ανοίγματος "r":

f = open("example.txt", "r")
print(f.read())

Αυτό θα επιστρέψει το περιεχόμενο του αρχείου example.txt, που είναι:

Hello, this is a text file.
It can be read and modified using Python.

Αφού τελειώσετε με το ανάγνωσμα του αρχείου, μην ξεχάσετε να κλείσετε το αρχείο καλώντας τη μέθοδο close():

f.close()

Αν το αρχείο βρίσκεται σε διαφορετική τοποθεσία, θα πρέπει να καθορίσετε τη διαδρομή του αρχείου. Για παράδειγμα, αν το αρχείο βρίσκεται στον φάκελο C:\Documents, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο κώδικα για να ανοίξετε και να διαβάσετε το αρχείο:

# Άνοιγμα και ανάγνωση αρχείου
f = open("C:\\Documents\\example.txt", "r")
print(f.read())  # Εκτύπωση του περιεχομένου του αρχείου
f.close()  # Κλείσιμο του αρχείου

Ο παραπάνω κώδικας δείχνει τη διαδικασία ανοίγματος, ανάγνωσης και κλεισίματος ενός αρχείου.

Με την εντολή open("C:\\Documents\\example.txt", "r"), δημιουργείται ένα αντικείμενο αρχείου f που αναπαριστά το αρχείο “example.txt” στη διαδρομή “C:\Documents”. Το ανοιχτό αρχείο είναι σε λειτουργία ανάγνωσης (“r”).

Στη συνέχεια, με την εντολή f.read(), διαβάζεται ολόκληρο το περιεχόμενο του αρχείου και εκτυπώνεται στην οθόνη.

Τέλος, με την εντολή f.close(), το αρχείο κλείνει για να απελευθερώσει τους πόρους του συστήματος. Είναι σημαντικό να κλείνετε τα αρχεία μετά τη χρήση τους για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα.

Προεπιλεγμένα, η μέθοδος read() επιστρέφει ολόκληρο το κείμενο του αρχείου, αλλά μπορείτε επίσης να καθορίσετε πόσους χαρακτήρες θέλετε να επιστρέψετε:

Παράδειγμα – Επιστρέψτε τους 5 πρώτους χαρακτήρες του αρχείου:

# Ανοίγουμε το αρχείο "example.txt" σε λειτουργία ανάγνωσης ("r")
f = open("example.txt", "r")

# Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο read(5) για να διαβάσουμε τα πρώτα 5 χαρακτήρες από το αρχείο
print(f.read(5))

# Κλείνουμε το αρχείο
f.close()

Ο παραπάνω κώδικας ανοίγει το αρχείο “example.txt” σε λειτουργία ανάγνωσης (“r”) με τη χρήση της συνάρτησης open(). Έπειτα, χρησιμοποιεί τη μέθοδο read(5) για να διαβάσει τους πρώτους 5 χαρακτήρες από το αρχείο και τους εκτυπώνει με τη χρήση της συνάρτησης print(). Τέλος, το αρχείο κλείνει με τη χρήση της μεθόδου close() για να απελευθερωθούν οι πόροι του αρχείου.

Μπορείτε να επιστρέψετε μία γραμμή του αρχείου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο readline():

# Άνοιγμα αρχείου για ανάγνωση
f = open("example.txt", "r")

# Ανάγνωση μιας γραμμής από το αρχείο και εκτύπωσή της
print(f.readline())  # Εκτυπώνει την πρώτη γραμμή του αρχείου

# Κλείσιμο του αρχείου
f.close()

Ο κώδικας παραπάνω δείχνει την ανάγνωση μιας γραμμής από ένα αρχείο κειμένου.

Πρώτα, το αρχείο “example.txt” ανοίγεται για ανάγνωση με τη χρήση της συνάρτησης open() και του mode "r" που υποδηλώνει ανάγνωση.

Στη συνέχεια, η μέθοδος readline() καλείται στο ανοιχτό αρχείο f για να διαβάσει μια γραμμή από το αρχείο. Η γραμμή αποθηκεύεται ως αλφαριθμητικό.

Τέλος, η γραμμή εκτυπώνεται χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη συνάρτηση print(). Αυτή η ενέργεια εκτελείται μία φορά και εμφανίζει την πρώτη γραμμή του αρχείου.

Τέλος, το ανοιχτό αρχείο κλείνει με τη χρήση της μεθόδου close() για να απελευθερωθούν οι πόροι του συστήματος.

Για να επιστρέψετε πολλές γραμμές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο readlines(), η οποία επιστρέφει μία λίστα με όλες τις γραμμές του αρχείου:

# Ανοίγουμε ένα αρχείο με όνομα "example.txt" σε κατάσταση ανάγνωσης ("r")
f = open("example.txt", "r")

# Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο readlines() για να διαβάσουμε όλο το περιεχόμενο του αρχείου
# και να το αποθηκεύσουμε σε μια λίστα, με κάθε γραμμή να αντιστοιχεί σε ένα στοιχείο της λίστας
lines = f.readlines()

# Εκτυπώνουμε τη λίστα που περιέχει τις γραμμές του αρχείου
print(lines)

# Κλείνουμε το αρχείο
f.close()

Ο παραπάνω κώδικας διαβάζει το περιεχόμενο ενός αρχείου με όνομα “example.txt” και το αποθηκεύει σε μια λίστα με όνομα lines. Η μέθοδος readlines() χρησιμοποιείται για να διαβάσει όλο το περιεχόμενο του αρχείου και να το αποθηκεύσει σε μια λίστα, με κάθε γραμμή να αντιστοιχεί σε ένα στοιχείο της λίστας.

Στη συνέχεια, η λίστα lines εκτυπώνεται, εμφανίζοντας το περιεχόμενο του αρχείου γραμμή προς γραμμή.

Τέλος, το αρχείο κλείνει με τη χρήση της μεθόδου close() για να αποδεσμεύσει τους πόρους του συστήματος που αντιστοιχούν στο ανοιχτό αρχείο.

Χρησιμοποιώντας τον βρόχο for, μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το αρχείο, γραμμή προς γραμμή:

# Άνοιγμα αρχείου για ανάγνωση
f = open("example.txt", "r")

# Διάβασμα και εκτύπωση κάθε γραμμής από το αρχείο
for line in f:
    print(line)

# Κλείσιμο του αρχείου
f.close()

Ο κώδικας παραπάνω δείχνει πώς να ανοίξετε ένα αρχείο με όνομα “example.txt” για ανάγνωση και να διαβάσετε το περιεχόμενό του γραμμή προς γραμμή.

Σημειώστε ότι η συνάρτηση open() χρησιμοποιείται για να ανοίξετε το αρχείο, με την παράμετρο "r" να υποδηλώνει ότι το αρχείο θα ανοίξει για ανάγνωση. Η open() επιστρέφει ένα αντικείμενο αρχείου που χρησιμοποιείται στη συνέχεια για να διαβάσετε τις γραμμές του αρχείου.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται μια for επανάληψη για να διαβάσετε κάθε γραμμή του αρχείου με την μεταβλητή line. Κάθε γραμμή εκτυπώνεται με τη χρήση της print().

Τέλος, το αρχείο κλείνει με την μέθοδο close() για να απελευθερωθούν οι πόροι του συστήματος που χρησιμοποιήθηκαν για το άνοιγμα του αρχείου.

Είναι καλή πρακτική να κλείνετε πάντα το αρχείο όταν τελειώνετε με αυτό. Για να κλείσετε ένα αρχείο, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο close():

# Άνοιγμα αρχείου για ανάγνωση
f = open("example.txt", "r")

# Εκτύπωση του περιεχομένου του αρχείου
print(f.read())

# Κλείσιμο του αρχείου
f.close()

Η μέθοδος close() θα κλείσει το αρχείο και θα απελευθερώσει οποιουσδήποτε πόρους συστήματος έχουν δεσμευτεί για το ανοικτό αρχείο. Εάν δεν κλείσετε το αρχείο, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα μνήμης και σε δυσκολίες στο να ανοίξετε το ίδιο αρχείο σε άλλο σημείο του κώδικα σας.

9 Ιουνίου, 2023
top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Εντοπίστηκε αποκλεισμός διαφημίσεων!!! - Ads Blocker Detected!!!

Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε επεκτάσεις για τον αποκλεισμό διαφημίσεων. Υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας αυτό το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων.

error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων