1.6 Είσοδο δεδομένων στην γλώσσα C++

Στη γλώσσα C++, η είσοδος δεδομένων μπορεί να γίνει με τη χρήση του αντικειμένου cin από τη βιβλιοθήκη iostream. Με την cin, μπορούμε να διαβάσουμε δεδομένα από τον χρήστη και να τα αποθηκεύσουμε σε μεταβλητές.

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να διαβάσουμε έναν ακέραιο αριθμό από τον χρήστη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή cin >> variable, όπου variable είναι η μεταβλητή που θέλουμε να αποθηκεύσουμε την είσοδο.

Για παράδειγμα:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int number; // Δηλώνουμε μια μεταβλητή με το όνομα number τύπου int

  cout << "Enter a number: "; // Εμφανίζουμε ένα μήνυμα για να ζητήσουμε από τον χρήστη να εισάγει έναν αριθμό
  cin >> number; // Διαβάζουμε την τιμή που εισήγαγε ο χρήστης και την αποθηκεύουμε στη μεταβλητή number

  cout << "You entered: " << number << endl; // Εμφανίζουμε ένα μήνυμα με τον αριθμό που εισήγαγε ο χρήστης

  return 0; // Επιστρέφουμε την τιμή 0 για να υποδηλώσουμε ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία
}

Ο παραπάνω κώδικας ζητά από τον χρήστη να εισάγει έναν αριθμό και στη συνέχεια τον εμφανίζει στην οθόνη.

Αναλυτικά, ο κώδικας κάνει τα εξής βήματα:

 1. Συμπεριλαμβάνει τη βιβλιοθήκη <iostream> που περιέχει τις απαραίτητες συναρτήσεις για την είσοδο και έξοδο δεδομένων.
 2. Χρησιμοποιεί τον namespace std για να αποφευχθεί η ανάγκη γραφής του προθέματος std:: πριν από κάθε συνάρτηση της βιβλιοθήκης iostream.
 3. Ορίζει τη συνάρτηση main ως την κύρια συνάρτηση του προγράμματος.
 4. Δηλώνει μια μεταβλητή number τύπου int για να αποθηκεύσει τον αριθμό που θα εισάγει ο χρήστης.
 5. Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση cout για να εμφανίσει το μήνυμα "Enter a number: " στην οθόνη.
 6. Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση cin για να διαβάσει την τιμή που εισάγει ο χρήστης και να την αποθηκεύσει στη μεταβλητή number.
 7. Χρησιμοποιεί ξανά τη συνάρτηση cout για να εμφανίσει το μήνυμα "You entered: " ακολουθούμενο από την τιμή της μεταβλητής number στην οθόνη.
 8. Επιστρέφει την τιμή 0 με την εντολή return 0; για να υποδηλώσει ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Ουσιαστικά, ο κώδικας ζητάει από τον χρήστη να εισάγει έναν αριθμό και τον εμφανίζει στην οθόνη.

Στο παρακάτω παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει έναν αριθμό, ο οποίος αποθηκεύεται στη μεταβλητή x. Στη συνέχεια, εμφανίζουμε την τιμή του x:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int x; // Δήλωση μεταβλητής x για την αποθήκευση του αριθμού
 cout << "Enter a number: "; // Εμφάνιση μηνύματος προτροπής για εισαγωγή αριθμού
 cin >> x; // Λήψη αριθμού από τον χρήστη και αποθήκευση στη μεταβλητή x
 cout << "Your number is: " << x; // Εμφάνιση του αριθμού που εισήγαγε ο χρήστης
 return 0;
}

Ο κώδικας που παρουσιάζεται έχει τη λειτουργία να ζητάει από τον χρήστη να εισάγει έναν αριθμό και στη συνέχεια να τον εμφανίζει στην οθόνη.

Αρχικά, ορίζεται η μεταβλητή x ως ακέραια. Στη συνέχεια, με τη χρήση της εντολής cout << "Enter a number: "; εμφανίζεται το μήνυμα “Enter a number: ” προτρέποντας τον χρήστη να εισάγει έναν αριθμό.

Έπειτα, με την εντολή cin >> x; περιμένει η εισαγωγή τιμής από τον χρήστη και αποθηκεύει αυτήν την τιμή στη μεταβλητή x.

Τέλος, με τη χρήση της εντολής cout << "Your number is: " << x; εμφανίζεται το μήνυμα “Your number is: ” ακολουθούμενο από την τιμή της μεταβλητής x, δηλαδή ο αριθμός που εισήγαγε ο χρήστης.

Ο κώδικας ολοκληρώνεται με την εντολή return 0; η οποία σημαίνει ότι το πρόγραμμα τερματίζει και επιστρέφει την τιμή 0 στο λειτουργικό σύστημα.

Στο παρακάτω παράδειγμα, ο χρήστης πρέπει να εισαγάγει δύο αριθμούς. Στη συνέχεια, εμφανίζουμε το άθροισμα υπολογίζοντας (προσθέτοντας) τους δύο αριθμούς:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int x, y, sum;

 // Ζητάμε από τον χρήστη να εισάγει το πρώτον αριθμό
 cout << "Enter first number: ";
 cin >> x;

 // Ζητάμε από τον χρήστη να εισάγει το δεύτερον αριθμό
 cout << "Enter second number: ";
 cin >> y;

 // Υπολογίζουμε το άθροισμα των δύο αριθμών
 sum = x + y;

 // Εκτυπώνουμε το άθροισμα
 cout << "Sum of the numbers is: " << sum;

 return 0;
}

Ο παραπάνω κώδικας σε C ζητά από τον χρήστη να εισάγει δύο ακέραιους αριθμούς, τους προσθέτει μεταξύ τους και εκτυπώνει το άθροισμα.

Αρχικά, ο κώδικας περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη <iostream> και χρησιμοποιεί το namespace std.

Στη συνέχεια, η συνάρτηση main ορίζει τρεις μεταβλητές ακεραίους: τις μεταβλητές x, y και sum.

Ακολούθως, ο χρήστης καλείται να εισάγει την τιμή του πρώτου αριθμού με την εντολή cout << "Enter first number: "; cin >> x;. Αντίστοιχα, ο χρήστης καλείται να εισάγει την τιμή του δεύτερου αριθμού με την εντολή cout << "Enter second number: "; cin >> y;.

Στη συνέχεια, ο κώδικας υπολογίζει το άθροισμα των δύο αριθμών με τη γραμμή κώδικα sum = x + y;.

Τέλος, το άθροισμα εκτυπώνεται στην οθόνη με τη γραμμή κώδικα cout << "Sum of the numbers is: " << sum;.

Ο κώδικας ολοκληρώνεται με την εντολή return 0;, η οποία υποδηλώνει ότι η συνάρτηση main ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

[adinserter block=”2″]

Στο παρακάτω παράδειγμα δείχνουμε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις βασικές πράξεις στη C++.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int x = 10, y = 5;
 cout << "x + y = " << x + y << endl;  // Εκτέλεση πρόσθεσης των μεταβλητών x και y και εκτύπωση του αποτελέσματος
 cout << "x - y = " << x - y << endl;  // Εκτέλεση αφαίρεσης των μεταβλητών x και y και εκτύπωση του αποτελέσματος
 cout << "x * y = " << x * y << endl;  // Εκτέλεση πολλαπλασιασμού των μεταβλητών x και y και εκτύπωση του αποτελέσματος
 cout << "x / y = " << x / y << endl;  // Εκτέλεση διαίρεσης των μεταβλητών x και y και εκτύπωση του αποτελέσματος
 cout << "x % y = " << x % y << endl;  // Εκτέλεση modulo των μεταβλητών x και y και εκτύπωση του αποτελέσματος
 return 0;
}

Ο παραπάνω κώδικας εκτελεί αριθμητικές πράξεις μεταξύ δύο μεταβλητών, x και y, και εκτυπώνει τα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, κάνει τα εξής:

 1. Δηλώνει δύο μεταβλητές, x και y, και τους αναθέτει τιμές 10 και 5 αντίστοιχα.
 2. Χρησιμοποιώντας το αντικείμενο cout της βιβλιοθήκης iostream, εκτυπώνει το αποτέλεσμα της πρόσθεσης των x και y.
 3. Εκτυπώνει το αποτέλεσμα της αφαίρεσης των x και y.
 4. Εκτυπώνει το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των x και y.
 5. Εκτυπώνει το αποτέλεσμα της διαίρεσης των x και y.
 6. Εκτυπώνει το αποτέλεσμα της ακέραιας διαίρεσης των x και y (χρησιμοποιώντας τον τελεστή /).
 7. Εκτυπώνει το αποτέλεσμα του υπολοίπου της διαίρεσης των x και y (χρησιμοποιώντας τον τελεστή %).

Συνολικά, ο κώδικας εκτυπώνει τα αποτελέσματα των πράξεων πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης και υπολοίπου που πραγματοποιούνται μεταξύ των μεταβλητών x και y.

Το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη κατά την εκτέλεση του παραπάνω κώδικα θα είναι:

x + y = 15
x - y = 5
x * y = 50
x / y = 2
x % y = 0

Αυτά τα αποτελέσματα αντιστοιχούν στην πρόσθεση των x και y, την αφαίρεση των x και y, τον πολλαπλασιασμό των x και y, την ακέραια διαίρεση των x και y και το υπόλοιπο της διαίρεσης των x και y αντίστοιχα.

Στο παρακάτω παράδειγμα, δείχνουμε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μενού χρήστη στη C++ για να επιλέξετε μια ενέργεια που θέλετε να εκτελέσετε.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int choice;
 cout << "Select an operation:" << endl;
 cout << "1. Addition" << endl;    // Πρόσθεση
 cout << "2. Subtraction" << endl;  // Αφαίρεση
 cout << "3. Multiplication" << endl; // Πολλαπλασιασμός
 cout << "4. Division" << endl;    // Διαίρεση
 cin >> choice;

 int x, y;
 cout << "Enter two numbers: ";
 cin >> x >> y;

 switch (choice) {
  case 1:
   cout << "x + y = " << x + y << endl; // Πρόσθεση
   break;
  case 2:
   cout << "x - y = " << x - y << endl; // Αφαίρεση
   break;
  case 3:
   cout << "x * y = " << x * y << endl; // Πολλαπλασιασμός
   break;
  case 4:
   cout << "x / y = " << x / y << endl; // Διαίρεση
   break;
  default:
   cout << "Invalid choice" << endl; // Μη έγκυρη επιλογή
   break;
 }
 return 0;
}

Ο παραπάνω κώδικας υλοποιεί ένα απλό πρόγραμμα που επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει μια αριθμητική πράξη (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό ή διαίρεση) και στη συνέχεια να εισάγει δύο αριθμούς για να εκτελέσει την επιλεγμένη πράξη πάνω τους.

Ο κώδικας αρχικά εμφανίζει ένα μενού με τις διαθέσιμες πράξεις και ζητά από τον χρήστη να επιλέξει έναν αριθμό για να αντιστοιχήσει την επιλογή του.

Έπειτα, ζητά από τον χρήστη να εισάγει δύο αριθμούς (x και y) με τη χρήση της εντολής cin.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί μια δομή switch-case για να αποφασίσει ποια πράξη πρέπει να εκτελέσει, ανάλογα με την επιλογή του χρήστη. Αναλόγως της επιλογής, πραγματοποιεί την αντίστοιχη αριθμητική πράξη μεταξύ των αριθμών x και y και εμφανίζει το αποτέλεσμα στην οθόνη με τη χρήση της εντολής cout.

Αν ο χρήστης επιλέξει έναν μη έγκυρο αριθμό (δηλαδή κάποιον αριθμό εκτός του εύρους 1-4), τότε εμφανίζεται το μήνυμα “Invalid choice” (Μη έγκυρη επιλογή) στην οθόνη.

Τέλος, ο κώδικας επιστρέφει την τιμή 0, υποδηλώνοντας ότι ολοκλήρωσε την εκτέλεσή του χωρίς σφάλματα.

Το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη εξαρτάται από την επιλογή που κάνει ο χρήστης και τις τιμές που εισάγει για τους αριθμούς x και y. Αναφέροντας τον κώδικα που μας δώσατε, είναι πιθανά τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Αν ο χρήστης επιλέξει:

 1. Πρόσθεση (Addition) και εισάγει τις τιμές x = 5 και y = 3, τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “x + y = 8”.
 2. Αφαίρεση (Subtraction) και εισάγει τις τιμές x = 7 και y = 2, τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “x – y = 5”.
 3. Πολλαπλασιασμός (Multiplication) και εισάγει τις τιμές x = 4 και y = 6, τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “x * y = 24”.
 4. Διαίρεση (Division) και εισάγει τις τιμές x = 10 και y = 2, τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “x / y = 5”.

Αν ο χρήστης επιλέξει έναν μη έγκυρο αριθμό (δηλαδή έναν αριθμό εκτός του εύρους 1-4), τότε θα εμφανιστεί το μήνυμα “Invalid choice” (Μη έγκυρη επιλογή).

Αυτά είναι μερικά παραδείγματα αποτελεσμάτων που μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη, ανάλογα με την επιλογή και τις τιμές που εισάγει ο χρήστης.

Παραδείγματα εκτέλεσης του παραδείγματος κώδικα μπορούν να είναι τα εξής:

Παράδειγμα 1:

Select an operation:
1. Addition
2. Subtraction
3. Multiplication
4. Division
2
Enter two numbers: 8 3
x - y = 5

Παράδειγμα 2:

Select an operation:
1. Addition
2. Subtraction
3. Multiplication
4. Division
3
Enter two numbers: 4 6
x * y = 24

Παράδειγμα 3:

Select an operation:
1. Addition
2. Subtraction
3. Multiplication
4. Division
5
Enter two numbers: 10 2
Invalid choice

Σε κάθε παράδειγμα, ο χρήστης επιλέγει μια από τις τέσσερις διαθέσιμες επιλογές για την πράξη που θέλει να πραγματοποιήσει. Στη συνέχεια, εισάγει δύο αριθμούς που θα χρησιμοποιηθούν στην επιλεγμένη πράξη. Το πρόγραμμα εκτελεί την επιλεγμένη πράξη και εμφανίζει το αποτέλεσμα στην οθόνη. Αν ο χρήστης εισάγει έναν μη έγκυρο αριθμό επιλογής, τότε εμφανίζεται το μήνυμα “Invalid choice”.

22 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων